Jeugdhulp vanuit jeugdnetwerken

€ 2170.00
Jeugdhulp vanuit jeugdnetwerken
Jeugdhulp vanuit jeugdnetwerken
€ 2170.00

Inleiding

De inzet van gespecialiseerde jeugdhulp moet beperkt worden. Het nieuwe jeugdbeleid richt zich op effectieve- en efficiënte hulp aan jeugdigen en de omgeving van de jeugdige, die snel, dicht bij huis, op maat en integraal wordt aangeboden en waarbij preventie, vroege signalering, ontzorgen en normaliseren en eigen regie belangrijke uitgangspunten zijn.

Voor jeugdprofessionals betekent de transitie in de hulp aan jeugdigen en hun ouder(s) een omslag in hun beroepsuitvoering. Waar zij voorheen al snel werden doorverwezen naar jeugdzorg, wordt nu eerst ingezet op het versterken van het probleemoplossend vermogen en de opvoedcapaciteit. Pas wanneer dit onvoldoende effect scoort, de problemen escaleren en/of van dien aard zijn dat gespecialiseerde hulp nodig is, wordt toe geleid naar specifieke activiteiten, interventies en/of expertise

Doelgroep

U bent een BIG-geregistreerde hbo verpleegkundige of een in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geregistreerde social worker/maatschappelijk werker en wilt u verder bekwamen in uw rol als jeugdprofessional in de jeugdhulpverlening, waarbij u een poortwachtersrol in neemt voor de gespecialiseerde jeugdhulp. Daarnaast wilt u proactief kunnen bijdragen aan versterken en professionaliseren van het jeugdnetwerk en bijdragen aan versterking van het jeugdbeleid binnen uw organisatie en uw gemeente. U werkt vanuit een netwerkorganisatie, waar jeugdigen en leidt jeugdigen toe naar jeugdhulp. Voor de opleiding dient u een werk- of stage-overeenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een jeugdnetwerkorganisatie die toeleiding naar gespecialiseerde jeugdhulp realiseert. Van deelnemers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de rol en positie van de jeugdprofessional.

Werkvorm

De opleiding Jeugdhulp vanuit (jeugd)netwerken is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Uw eigen werkervaring en die van uw mededeelnemers, wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij u in dit leerproces. De deelnemers zorgen zelf voor een adequate voorbereiding op de lessen. Tijdens de contactdagen vindt de interactie plaats tussen theorie en praktijk.
De opleiding wordt afgesloten met een casuïstiekbeschrijving waarin de deelnemer laat zien in staat te zijn tot gestructureerde kritische reflectie vanuit verschillende perspectieven, op het eigen handelen inzake een complexe casus.

Resultaat

U bent in staat jeugdigen en hun systeem binnen uw werkzaamheden in het jeugdnetwerk te begeleiden, te ondersteunen en hulp op te schalen indien meer hulp of expertise nodig is. U kunt jeugdigen en/of hun ouders betrekken in uw bevindingen en stemt in samenspraak met hen af welke hulp nodig is voor duurzame oplossingen, wat hun wensen en behoeften zijn, wat zij zelf kunnen bijdragen en welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben. U bent in staat de eigen kracht en zelfregie van de jeugdige en/of ouders te versterken en de hulp zodanig te organiseren en het sociale netwerk zo nodig te versterken, dat de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp niet eerder wordt ingezet dan nodig. Indien wel nodig, leidt u toe naar passende en effectieve jeugdhulp. U werkt integraal samen met alle betrokken professionals en evalueert en monitort de hulp, samen met de jeugdige en/of ouders. Waar mogelijk schaalt u de hulp weer af.
U bewaakt de veiligheid van de jeugdige(n) en bent in staat in te grijpen wanneer deze in het geding is. Zo nodig neemt u (tijdelijk) regie over het hulpproces, zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

 

Jeugdhulp vanuit jeugdnetwerken

MEER INFO? KLIK HIER!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply